Ribu-Bass.jpg

Tuba

Emanuel Eschbach

Jürg Gugelmann

Urs Kümin (Veteranenobmann)

Sandra Balzer, E-Bass